Concil AS varsler på vegne av Tony Trygve Jespersen og Liv-Iren Jespersen oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Holmenveien 16 PlanID 2022012. 

Frist for innspill er 27.01.2023.

Planarbeidet innbefatter eiendommene 41/196, 41/270, 41/377, Ankenes, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for en ny bolig innenfor boligtomten 41/196.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Concil AS v/ Preben Sommer, e-postadresse: preben@concil.no

Eventuelle kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 27.01.2023 til: Concil AS, Teknologiveien 12, 8517 Narvik, eller preben@concil.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no.

 

Sakens dokumenter kan sees på Narvik kommunes hjemmeside under
innsyn. ArkivsakID:22/5327: ttps://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022005329&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&

 

Kontakt oss

Teknologiveien 12, 8517 Narvik

+47 48 36 90 92

richard@concil.no