Concil AS varsler på vegne av A.Markussen AS oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Lyngeneset Næringsområde PlanID 2022009.

Frist for innspill er 27.01.2023.

Planarbeidet omfatter eiendommen gnr./bnr. 94/1, 45/1, 45/507, 45/836 og 45/869, Ankenes, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig industri og næringsutvikling på området.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Consil AS v/ Preben Sommer, e-postadresse preben@concil.no.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 27.01.2023 til: Concil AS, Teknologiveien 12, 8517, Narvik, preben@concil.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

 

Sakens dokumenter kan sees på Narvik kommunes hjemmeside under innsyn. ArkivsakID: 22/3615: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022003616&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&

 

 

Kontakt oss

Teknologiveien 12, 8517 Narvik

+47 48 36 90 92

richard@concil.no